Επιλογή συστήματος βαφής σύμφωνα με το ISO 12944

Posted by admini 28/06/2018 0 Comment(s)

 

Ο απροστάτευτος χάλυβας στην ατμόσφαιρα, στο νερό και στο έδαφος υπόκειται σε διάβρωση που μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα. Επομένως, για να αποφευχθεί η διάβρωση, οι χαλύβδινες κατασκευές προστατεύονται κατά κανόνα ώστε να αντέχουν τις καταπονήσεις διάβρωσης κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

 

Το πρότυπο ISO 12944 ασχολείται με την προστασία από συστήματα βαφής και καλύπτει, στα διάφορα μέρη, όλα τα χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά για την επίτευξη επαρκούς προστασίας από τη διάβρωση.

Η επιλογή του σωστού συστήματος βαφής για την αντιδιαβρωτική προστασία μιας κατασκευής εξαρτάται από δύο πολύ σημαντικές παραμέτρους.

 

1. Περιβάλλον διάβρωσης

Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του σωστού συστήματος βαφής παίζει το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η κατασκευή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Το ISO 12944 προβλέπει 6 βασικές κατηγορίες διάβρωσης. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τυπικά παραδείγματα περιβάλλοντος ανάλογα με την κατηγορία διάβρωσης.

 

 

 

Κατηγορία

Τυπικό Περιβάλλον

Εσωτερικού Χώρου

Εξωτερικού Χώρου

C1

Very Low

Κτίρια με θέρμανση και καθαρή ατμόσφαιρα, όπως γραφεία, καταστήματα, σχολεία, ξενοδοχεία.

 

-

C2

Low

Κτίρια χωρίς θέρμανση με αυξημένη υγρασία π.χ. αποθήκες, αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ατμοσφαιρικά περιβάλλοντα με χαμηλά επίπεδα ρύπανσης, ως επί το πλείστον, αγροτικές περιοχές.

C3

Medium

Αίθουσες παραγωγής με αυξημένη υγρασία και μέτρια ρύπανση του αέρα, π.χ. εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων, πλυντήρια, ζυθοποιίες, γαλακτοκομικές μονάδες.

Βιομηχανικά και αστικά ατμοσφαιρικά περιβάλλοντα με μέσα επίπεδα ρύπανσης από οξείδιο του θείου.

Παράκτιες περιοχές με χαμηλή αλμυρότητα.

C4

High

Εργοστάσια χημικών, πισίνες, ναυπηγεία.

Βιομηχανικές περιοχές και παράκτιες περιοχές με μέτρια αλμυρότητα.

C5-I

Very High

(Industrial)

Κτίρια και περιοχές με σχεδόν μόνιμη συμπύκνωση υδρατμών και αυξημένη ρύπανση.

Βιομηχανικές περιοχές με υψηλή υγρασία και επιθετική ατμόσφαιρα.

C5-M

Very High

(Marine)

Κτίρια και περιοχές με σχεδόν μόνιμη συμπύκνωση υδρατμών και αυξημένη ρύπανση.

Παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές με υψηλή αλμυρότητα.

 

Για κατασκευές βυθισμένες σε νερό ή θαμμένες στο έδαφος η διάβρωση συνήθως είναι τοπική και δύσκολο να καθοριστεί. Για το λόγο αυτό το ISO 12944 καθορίζει 3 βασικές κατηγορίες:

 

Κατηγορία διάβρωσης

Περιβάλλον

Ενδεικτικά περιβάλλοντα και κατασκευές

lm1

Γλυκό Νερό

Παραποτάμιες εγκαταστάσεις, υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας

lm2

Θαλασσινό ή γλυφό νερό

Θαλάσσια λιμάνια με τις παρακάτω κατασκευές: υδατοφράκτες εκκένωσης, δεξαμενές ανύψωσης, πάσσαλοι, προβλήτες, παράκτιες κατασκευές

lm3

Έδαφος

Υπόγειες δεξαμενές, χαλύβδινοι πάσσαλοι, αγωγοί

 

2. Διάρκεια ζωής

Η διάρκεια ζωής ενός συστήματος βαφής είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την

εφαρμογή μέχρι την πρώτη απαιτούμενη συντήρηση. Το πρότυπο ISO 12944 προβλέπει τρεις

διαφορετικές χρονικές κλίμακες για την κατηγοριοποίηση της διάρκειας ζωής:

 

Κατηγορία

Διάρκεια

Low (L)

2-5 Έτη

Medium (M)

5-15 Έτη

High (H)

15 Έτη και άνω

 

Η ΥΔΡΟΤΟΝ μπορεί να σας παρέχει το κατάλληλο σύστημα βαφής ανάλογα με τις ανάγκες σας. Διαθέτουμε πιστοποιημένα συστήματα βαφής για κάθε κατηγορία διάβρωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944. Για περισσότερες πληροφορίες για τα συστήματα βαφής ανά κατηγορία διάβρωσης παρακαλώ πιέστε εδώ.